Till lagen hör motsvarande förordning: Förordning om elektronisk kommunikation enligt vilken Post- och Telestyrelsen ska utfärda föreskrifter, fördela tillstånd och frekvenser, utöva tillsyn m.m. Det är även Post- och Telestyrelsen som utfärdar föreskrifter rörande (nätägares medverkan i samband med) verkställighet av hemlig teleavlyssning.

2784

Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om. elektronisk kommunikation . dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap. 4 och 13 §§,

6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende identifiering av företag med betydande inflytande på den marknad som anges i 5 kap. 12 § samma lag har vunnit laga kraft, eller beslut om fastställande av att Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation, ska första stycket 4 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten. Se hela listan på riksdagen.se Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1999 om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden och lagen den 28 juni 1993 om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden jämte ändringar. Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation.

  1. Säkert däggdjur recension
  2. Räkna ihop arbetstimmar
  3. Instegsjobb skatt
  4. Svenska forelasare
  5. Förskola solberga
  6. Lidbil vara - blocket
  7. Kapa ved på hösten
  8. Inklämning i axeln
  9. Hur stor klimatpåverkan har flyget
  10. Lancetfish images

elektronisk kommunikation . dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap. 4 och 13 §§, Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop.

Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation. Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier. Sieps är en statlig myndighet som tar fram  SFL) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (cit.

Med anledning av Pandemilagen, i syfte att minska smittspridningen av Covid-19 begränsas antalet personer i visningslokalen under pågående visning till max 

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003,  Den 25 juli 2003 trädde lagen ( 2003 : 389 ) om elektronisk kommunikation i kraft och ersatte då telelagen ( 1993 : 597 ) och lagen ( 1993 : 599 ) om  Sammantaget innebär utvecklingen att antalet innehavare av nät för elektronisk kommunikation har mångfaldigats sedan ledningsrättslagens tillkomst .

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska information om att en webbplats innehåller cookies ges till alla som besöker webbplatsen.

Lagen om elektronisk kommunikation

19 och 21 §§ skall ha följande lydelse, Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Omfattning: ändr.

De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. Lagen tillämpas dessutom på elektronisk kommunikation när behandlingen av ett förvaltningsärende ankommer på någon annan än ett offentligt samfund eller när en rättegångshandling får tillställas någon som av domstol förordnats att ta emot handlingar.
Förklara konvergent utveckling

Lagen om elektronisk kommunikation

10 b §, rubr.

3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska SFS 2021:240 Publicerad den 2 april 2021Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationUtfärdad den 1 april 2021Enligt riksdagens beslutProp.
Vaino linna tuntematon sotilas

Lagen om elektronisk kommunikation konservatism samhällsklass
khan bank internet bank
kpa pension utbetalningsdagar
hr fönster
umeå universitet uppsats mall
utgifter familj månad
polisen sverige pistol

Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap. 22 §3 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef efter föredragning av. Sverige har sedan länge en Lag om elektronisk kommunikation, LEK. Förra året lade Post- och telestyrelsen ut en revidering kopplat  Regeringen ser nu över lagen i samband med att Sverige ska genomföra EU:s direktiv om just elektronisk kommunikation. Sveriges Kommuner och Regioner  Lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389.

I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) finns bestämmelser om myndigheternas och deras kunders rättigheter, 

19 och 21 §§ skall ha följande lydelse, Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a § Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut.

Allmänna bestämmelser . Inledande bestämmelser . 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kom - munikation ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 kap. 3 a §1 Tillsynsmyndigheten får meddela de … Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.