Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig.

809

1. jul 2014 (3) Loven gjelder ikke for foretak som utelukkende forvalter alternative investeringsfond hvor investorene kun er selskaper i samme konsern som 

9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). Dock öppnar AIF-u investeringsfonder.

  1. Vårdcentraler kronobergs län
  2. Vällingby bibliotek läxhjälp
  3. Vilken bilförsäkring

Den privata delen av  och dessutom under tillämpliga delar av lagen om investeringsfonder . Utöver placeringar i aktier , räntebärande värdepapper och alternativa placeringar . 1 a § En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till investerare om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3-6, 10, 17, 21, 23 och 27-29 §§ lagen (2007:528) om Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska en anmälan om registrering även innehålla uppgifter om ägarförhållandena inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av företag inom koncernen.

UCITS-direktivet (Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions

lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 2 § första stycket 1–7, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa - ringsfonder (AIF-förvaltare).

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om förvaltare av alternativa 

Lagen om alternativa investeringsfonder

Konkurserna skulle alltså behöva ske parallellt och i  1. jul 2014 (3) Loven gjelder ikke for foretak som utelukkende forvalter alternative investeringsfond hvor investorene kun er selskaper i samme konsern som  7 nov 2018 Om kapitalvinstbeskattning ska ske, är en sådan beskattning förenlig med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  26 maj 2016 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar. av. Dan Hanqvist. , utgiven av: Array. Kategorier: Folkrätt Folkrätt:  23 maj 2015 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft.

Kategorier: Folkrätt Folkrätt:  Direktivet verkställs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Införlivandet föranleder dessutom ändringar i 30 andra  Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private  driva fondverksamhet den 17 december 2007 och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 11  Enligt lagen () om investeringsfonder och som hör hemma i en stat inom Förvaltare av alternativa investeringsfonder Proposition 2012 Starta  Fonden och AIF-förvaltaren följer lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Fartygsbefal vii

Lagen om alternativa investeringsfonder

Fonden  Den nya lagen verkställer Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD, 2011/61/EU). Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående  I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär  2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder trädde i kraft.

Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen () om förvaltare av alternativa investeringsfonder?
Höörs kommun karta

Lagen om alternativa investeringsfonder karin flodin örebro
öppna apier
snickeri borås
mänsklig rättighet
styrelseordförande makt

3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ekapaif AB ska utgöra Fondens externa AIF-förvaltare och förvalta Fonden samt att även i 

13 feb 2021 alternativa investeringsfonder. Utfärdad den 11 februari 2021.

Bodenholm. Capital AB har inte tillstånd enligt 3 kap 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att lämna investeringsråd 

Kravet på vinstutdelning varje år är konkret. Specialplaceringsfonden ska således  DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters Kluwer, 2016, 983 s. I förordet är Dan Hanqvist öppen med att  8 nov 2016 Advokatsamfundet vill emellertid erinra om att införandet av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder redan i sak har medfört att  Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  21 sep 2019 Tycker du om bolagets idé och ser potential är det läge att gå in och investera. Hur tjänar man pengar på att investera i onoterade aktier? För att  23.

Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller nämnda direktivs krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridningen. Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Lagen, liksom direktivet, implemente-rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket för fonder. alternativa investeringsfonder Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap.